KERK EN CORONA - update 18 november 2020

In het vorige kerkblad (verschenen op 6 november) stond als PS: “Het kan zomaar zijn, dat als u dit leest de maatregelen zelfs zijn aangescherpt, met ook gevolgen voor het kerkelijke leven. Hou daarom ook de website in de gaten voor actuele veranderingen.”
Die verscherping kwam (bijeenkomsten met 18-plussers (anders dan kerkdiensten) konden niet fysiek doorgaan), maar per 19 november is die ook weer opgeheven.

1. Kerkdiensten

De bestaande maatregel om met maximaal 30 kerkgangers samen te komen in het kerkgebouw tijdens de kerkdiensten blijft tot nader order bestaan. Medewerkers in de dienst en kinderen t/m 12 jaar hoeven niet bij het getal van 30 kerkgangers meegeteld te worden.
Ook andere bestaande maatregelen blijven geldig:
a. We zingen in de kerk niet als hele gemeente, maar zingen in het hart mee met enkele voorzangers.
b. We sluiten aan bij het dringende advies voor mensen van 13 jaar en ouder om in publiek toegankelijke binnenruimten bij bewegingen, dus bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw, een niet-medisch mondkapje te dragen.

2. Beelduitzending

We kunnen als gemeente wel verbonden blijven, ook bij de kerkdiensten, maar dan digitaal. Online kan ieder de diensten thuis meemaken en daarbij zelfs meezingen! Van harte aanbevolen om zo samen de diensten te beleven als gemeente. Beelduitzending is er via www.kerkdienstgemist.nl. Via www.kerkomroep.nl is er alleen een geluidsuitzending.

3. Reservering

Gezien het kleinere aantal kerkgangers per dienst, kunt u nu minder vaak een plek krijgen om in de kerk de dienst mee te maken. Daar kwam bij dat er nogal wat diensten met extra gasten in het vooruitzicht waren. Vandaar de keuze voor een reserveringsreeks van vier zondagen in deze weken (8, 15, 22 en 29 november).
Op 6 december willen we het Heilig Avondmaal weer vieren zoals we dat ook op 11 oktober zorgvuldig en dankbaar mochten doen. Er zullen naast de bestaande diensten (09.30 en 17.00 uur GK; 09.30 (en 12.00) uur PK) dan ook weer extra diensten zijn om 14.30 en 18.30 uur in de Pauluskerk. Op 13 december zijn er weer ‘gewoon’ drie diensten: 09.30 uur GK en 10.00 en 18.30 uur PK.

Reservering hiervoor kan uiterlijk vrijdag 4 december tot 20.00 uur. A.u.b. via het digitale opgaveformulier op de website! Eventueel per mail naar of per telefoon op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur naar 06-53965438. We willen u nadrukkelijk vragen om bij de reservering het formulier zo royaal mogelijk in te vullen. Daarmee bewijst u uzelf en medegemeenteleden een dienst, en zeker ook br. Jacques Hoencamp bij de puzzel van de indeling! Uiteraard wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vertrouwde plekken en tijden, maar om zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven een dienst mee te maken kan het gebeuren dat je een keer op een minder vertrouwde plek en tijd ingedeeld bent. Maar daar hoeft de vreugde van de kerkgang niet minder om te zijn!

4. Collecten

De collecten in de kerkgebouwen vinden niet plaats tijdens de dienst, maar na afloop bij de uit-gangen. Maar ook op andere wijzen kunt u bijdragen aan de goede doelen van de diaconie en de werkzaamheden van kerkbeheer. Want het belang daarvan blijft gelden!
Bijdragen aan de collecten kan:
- via de webshop;
- via de Kerkgeld App;
- via de bankrekening.
Dit zijn de bankrekeningnummers waarop uw gift graag ontvangen wordt:
- diaconie: NL39 RABO 0358489334
- kerkbeheer: NL 96 RABO 0373724098

5. Andere bijeenkomsten

Andere kerkelijke bijeenkomsten voor wie 18 jaar en ouder is, kunnen vanaf 19 november weer fysiek plaatsvinden, zoals dat voor catechese en jeugdwerk voor ‘18-minners’ aldoor mogelijk was gebleven. Uiteraard met inachtneming van alle basisregels. Hierbij geldt het maximum aantal van 30 personen op 1,5 meter afstand van elkaar (tenzij uit hetzelfde huishouden), en hanteren we ook de mondkapjes bij bewegingen. Huiskringen kunnen een beroep doen op gebruik van kerke-lijke ruimten.

6. Basisregels

Nog even de basisregels op een rij:
a. blijf bij klachten thuis en laat je testen;
b. blijf thuis als iemand in huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
c. houd 1,5 meter afstand van anderen; d.w.z:
- iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder en tot jongeren van 13 tot en met 17 jaar;
- jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
d. bij binnenkomst handen ontsmetten, direct naar de betreffende zaalruimte en jassen op de stoelleuning;
e. was vaak je handen; hoest en nies in je elleboog;
f. draag een niet-medisch mondkapje bij binnenkomst en vertrek.

7. En verder?

a. Pastorale contacten kunnen in principe nog ‘fysiek’ plaatsvinden. Daarbij houden we ons aan de basisregels van de overheid. We overleggen uiteraard met u als gemeentelid of u een huisbezoek ‘ziet zitten’. Ook telefonisch kan het contact onderhouden worden. Schroom niet om ook in deze tijd in situaties van ziekte en zorg, van angst, eenzaamheid en onzekerheid een beroep te doen op uw wijkouderling, op dominee Markus, dominee Termaat of pastoraal medewerker Geluk.
b. Ga eens na voor wie u/jij naaste kunt zijn d.m.v. bijv. een telefoontje, een appje, een kaartje, het doen van een boodschap of het aanbieden van een maaltijd.
c. Diaconale hulp: voor uw hulpvraag kunt u contact opnemen met één van de diakenen (zie ook www.nietalleen.nl).
d. Helaas kan ook het maaltijdproject “Samen Eten” voorlopig nog geen doorgang vinden.

8. Contactgegevens

Wijkgemeente Centrum-Oost (rond de Grote Kerk):
- pastorale vragen: ds. G.A. Termaat, E: , T: 0345-612505 of 06-44329485 (Whatsapp)
- diaconale vragen: Marius van Dam, E: , T: 06-37529185 (b.g.g. Diaconie West bellen)
- overige vragen: J. Verhoeven, E: , T: 06-22832262
Wijkgemeente West (rond de Pauluskerk):
- pastorale vragen: ds. H. Markus, E: , T: 0345-612662 of 06-49375052 (Whatsapp)
- diaconale vragen: Dijo van der Hek, E: , T: 06-25361403 (b.g.g. Dia-conie CO bellen)
- overige vragen: J. den Hartog, E: , T: 0345-599488