Artikelen

anbi

De Protestantse Gemeente Leerdam is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.


ANBI

Naam
Protestantse Gemeente Leerdam
Contact

College van Kerkrentmeesters

RSIN / fiscaal nummer
002521891 (oud - Hervormde Gemeente Leerdam)
825802787 (Protestantse Gemeente Leerdam)
Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden
Voorzitter: R.H. van Rijn
Secretaris: L. Kamphuis
Penningmeester: R.N. Puper
Beleidsplan
Beloningsbeleid
De Hervormde Gemeente van Leerdam heeft 3 predikanten Er is 1 pastoraal medewerker aangesteld voor in totaal 0.4 fte. Er is 1 parttime medewerkster op het Kerkelijk Bureau. De grootste groep vrijwillig(st)ers werken zonder vergoeding mee aan de opbouw van de Gemeente. Een aantal vrijwillig(st)ers krijgen een kleine vergoeding voor hun werkzaamheden. Het beloningsbeleid van de Protestantse kerk in Nederland is te vinden op: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
Doelstelling
Het College van Kerkrentmeesters voert het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze Hervormde Gemeente, voor zover het geen diaconale aangelegenheden betreft. De Kerkorde geeft in Ordinantie 11, met betrekking tot de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, een uiteenzetting van de taken die aan het College van Kerkrentmeesters zijn toevertrouwd. Op grond hiervan heeft het College van Kerkrentmeesters de volgende missiegeformuleerd:Het is voor het College van Kerkrentmeesters de taak om materiële en financiële voorwaarden te scheppen en te onderhouden om zo het leven en werken binnen de Hervormde gemeente van Leerdam in stand te kunnen houden, te stimuleren en uit te kunnen bouwen. Het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters is een financiële afgeleide/vertaling van de beleidsplannen van de respectieve wijkgemeenten. Het College van Kerkrentmeesters is vanuit haar verantwoordelijkheid beleidsvolgend en uitvoerend aan de plannen van de wijkgemeenten. Het College van Kerkrentmeesters heeft echter een eigenstandige verantwoordelijkheid de Algemene Kerkenraad te wijzen op de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van de wensen van de Algemeen Kerkenraad en/of de wijkgemeenten. Het College van Kerkrentmeesters geeft de financiële grenzen aan mogelijkheden tot kostenreductie. Dat doet zij in eerste instantie op basis van de kaasschaafmethode en in tweede instantie basis van prioritering door expliciete keuzes te maken in de besteding van de gelden.
Transparantie gegevens
Begroting 2018
Verkorte jaarrekening

College van Diakenen

RSIN / fiscaal nummer
824121958 (oud - Hervormde Gemeente Leerdam)
825888608 (Protestantse Gemeente Leerdam)
Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden
Voorzitter: diaken, de heer D. den Ottelander
Secretaris: diaken, de heer J. van Dijk
Penningmeester: diaken, de heer M. van Dam
Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Doelstelling
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen. 3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Transparantie gegevens
Verkorte jaarrekening