Sinds 2003 is er in het Leerdamse door de wijkkerkenraden van Oost en West gekozen voor een nieuwe opzet voor de catechese aan de jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Naar voorbeeld van vele andere gemeenten werd gekozen voor de zgn. 'mentorcatechese', waarbij door een van de predikanten, die als supervisor optreedt, een inleiding wordt gehouden van ongeveer 20 á 25 minuten. Daarna wordt er onder leiding van mentoren in kleine groepjes (gevormd op leeftijd) doorgesproken over het behandelde onderwerp. De catechese is gericht op het hart van jongeren. Dat wil zeggen: we focussen niet alleen maar op cognitief leren, maar we willen jongeren toerusten om als christen te leven. Daarnaast draagt de catechese een pastoraal karakter.

Door ds. J.J. van Holten, tot 2007 wijkpredikant van West, is in de afgelopen jaren een catechese-methode geschreven die aansluit bij de opzet van de mentorcatechese. Beide predikanten van Oost en West werken daarmee, alsmede de mentoren.

De indeling van een catecheseavond, die vanwege de geschiktheid van het gebouw altijd wordt gehouden in de Pauluskerk, is als volgt: Er wordt om 19.30 uur begonnen met het zingen van een lied uit de bundel ‘Op Toonhoogte’, waarna wordt geopend met gebed.  De predikant houdt een inleiding over het thema. De hoofdlijn daarvan wordt met behulp van een PowerPoint-presentatie ondersteund. Na afloop van de avond wordt deze samenvatting verzonden aan alle catechisanten via de e-mail. Om ongeveer 20.00 uur gaan de groepen uiteen en spreken onder leiding van de mentoren door over het onderwerp. Hiervoor is een vragenboekje gemaakt, waarin vragen, opdrachten en andere verwerkingsvormen te vinden zijn die daarbij kunnen helpen. Na afloop van de groepsbespreking wordt door de mentoren met gebed afgesloten op de groepen en is er voor de jongelui, die daar tijd en gelegenheid voor hebben, nog even de mogelijkheid ontspannen samen te zijn in de hal van het gebouw, waar dan ook wat lekkers te snoepen is en wat te drinken.
Daarna hebben de predikant en de mentoren nog een kort moment, waarin zij de les van de avond evalueren en de les van de volgende avond alvast voorbespreken.

Voor hun eigen voorbereiding ontvangen de mentoren een toelichting van de predikant. Ook kunnen ze gebruik maken van een documentatiecentrum, waarin exemplaren van bijna alle gangbare catechesemethoden zijn opgenomen.

Alle belangrijke catechetische onderwerpen (in feite de volledige inhoud van de Heidelbergse Catechismus) komen in zes jaar tijd aan bod, waarvan sommige belangrijke thema's meerdere keren. Elk seizoen is er in het voor- en naseizoen een avond gereserveerd voor een actueel onderwerp. Dit wordt dan gepresenteerd door middel van een spreker of een film van een christelijke stichting of organisatie.

Voor de ouders van de catechisanten wordt jaarlijks een 'oudermeeloopavond' georganiseerd, waar de mogelijkheid bestaat voor ouders om eens een avond catechisatie mee te maken.

Een slotavond met een leerzaam karakter vormt de afsluiting van het catecheseseizoen, met als sluitstuk de inmiddels traditioneel geworden catechese-BBQ.

Ongeveer 55-60 jongeren van 12 t/m 17 jaar volgden de afgelopen jaren deze vorm van catechese.