Diaconaat is:  mensen in nood en mensen aan de rand van onze samenleving hulp bieden.

Projecten diaconie

Eindbedrag diaconaal jaarproject 2018

Het eindbedrag van het diaconaal jaarproject 2018 resulteert in het mooie bedrag van € 6.869.-

Diaconaal jaarproject 2019 Woord en Daad Bangladesh

In Bangladesh hebben 62 miljoen mensen geen toegang tot goed sanitair. 20 miljoen mensen niet tot schoon drinkwater.Het gevolg is veel onnodige ziekten. Woord en Daad wil hier verandering in brengen, ze werken daarom aan een markt voor sanitaire producten als toiletten, watertanks, maandverband en zeep. Ondernemers worden opgeleid om een bedrijf te starten in sanitaire producten. Het doel van dit project is dat 384.000 armen op het platteland kunnen profiteren van goede hygiëne en sanitair.

Dat is méér dan een druppel op een gloeiende plaat!

Acties diaconie

  • Diaconale avonden
  • Potgrondactie
  • Acceptgirokaarten actie t.b.v. het jaarproject
  • Boekenmarkt t.b.v. Aidswezen
  • Tassenactie t.b.v. de Voedselbank

Het diaconaat is niet zomaar ontstaan. Het is een opdracht van Christus die ons oproept  Zijn voorbeeld te volgen. Hij kwam in deze wereld niet om gediend te worden maar om te dienen.
Zo zet iedereen, die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan, zich in voor het werk van Christus.
Hij heeft immers gezegd: "in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders heb gedaan, hebt gij het Mij gedaan."
Als wij dit woord van Christus centraal stellen dan krijgt het diaconaat gestalte in ons leven.
De Gemeente wordt dan ook opgeroepen tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Deze diaconale roeping vervult de gemeente in de kerk en in de wereld door:
-    te delen wat haar aan gaven is geschonken
-    te helpen waar geen helper is
-    te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt

Voor het hele diaconaat staat centraal barmhartigheid. In het nieuwe testament staat voor barmhartigheid het griekse woord "eleos". Het woord "eleos"kan ook worden vertaald met "ontferming"
Bij ontferming gaat het om daadwerkelijke hulp, wat kunnen we voor de ander doen. In de Bijbel lezen we dat gelovigen, die geen helper hebben, een beroep doen op Gods reddende gerechtigheid, die bevrijdt en verlost.
In het diaconaat trachten we handen en voeten te geven aan die gerechtigheid.  

Taken en verantwoordelijkheden van de diakenen:
-    het dienen aan de avondmaalstafel
-    inzamelen van de gaven tijdens de eredienst
-    diaconaal bezoekwerk aan ouderen, langdurig zieken of aan huis gebonden gemeenteleden
-    bloemengroet verzorgen bij langdurig zieken en zij die thuis zijn gekomen uit het ziekenhuis
-    behulpzaam zijn bij het realiseren van een vakantieweek voor gehandicapten
-    aandacht schenken aan het interkerkelijk bejaardenzorgwerk en financieel ondersteunen
-    bijdrage verlenen aan het jeugdwerk
-    het aanvaarden van een project of projecten ergens in de wereld
-    een financiële bijdrage verstrekken aan hen die direct zijn getroffen door rampen ver weg of dichtbij
-    een financiële bijdrage verlenen aan het werelddiaconaat, medische zending, jeugdwelzijn, kinderbescherming en algemene diaconale doeleinden
-    verjaardagsfonds
-    steun geven aan of organiseren van acties
-    organiseren van Kerst- en Paasbijeenkomsten voor ouderen

Voorzitter
- J. van Dijk, Parallelweg 10, 4143 LA  Leerdam, tel. 619134,

Vice-voorzitter
- D. van der Hek

Secretaris
- W. de Leeuw, Parallelweg 1, 4143 LA Leerdam, 06-51446471

Penningmeester
- T. van Woudenberg

Jeugddiaken
- B. van Felius

Leden
- P. de Jong,
- H. Krabbe,
- D. van der Hek,
- M.J. van Dam,
- W. de Leeuw

Contact Diaconie
Per e-mail:
Per post (via Kerkelijkbureau):
Diaconie Hervormde Gemeente Leerdam,
P/a De Waterloop 27, 4141 JV, Leerdam

Administratie
M. van Dam, Koningin Emmalaan 24, 4141 EC Leerdam tel 614448.

Bankrekeningnr. t.n.v. Diaconie
Hervormde Gemeente: NL39 RABO 0358489334