Diaconaat is:  mensen in nood en mensen aan de rand van onze samenleving hulp bieden.

Projecten diaconie

Eindbedrag diaconaal jaarproject 2017

Het eindbedrag van het diaconaal jaarproject 2017 resulteert in het mooie bedrag van € 7255.-

Diaconaal jaarproject 2018 Woord en Daad Mozambique

Een macadamiaplantage waar de hele gemeenschap vruchten van plukt. Als het aan Woord en Daad ligt, is dat realiteit in Mozambique. Naast een baan (en dus inkomen!) levert de plantage gezondheidszorg én, op termijn, onderwijs aan de gemeenschap.

In Gurué, in het midden van Mozambique, ligt de Gurué Macadamia Farm (GMF). Op deze 1000 hectare tellende plantage werken op dit moment 135 lokale arbeiders. Maar de plantage wordt op de schop genomen en het aantal werknemers groeit de komende jaren naar 220. Met een stabiel inkomen zijn deze arbeiders in staat voor hun gezin te zorgen. En zo profiteren zeker 1.000 mensen (ruim 200 gezinnen) van dit project!

Acties diaconie

  • Diaconale avonden
  • Potgrondactie
  • Acceptgirokaarten actie t.b.v. het jaarproject
  • Boekenmarkt t.b.v. Aidswezen
  • Tassenactie t.b.v. de Voedselbank

Het diaconaat is niet zomaar ontstaan. Het is een opdracht van Christus die ons oproept  Zijn voorbeeld te volgen. Hij kwam in deze wereld niet om gediend te worden maar om te dienen.
Zo zet iedereen, die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan, zich in voor het werk van Christus.
Hij heeft immers gezegd: "in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders heb gedaan, hebt gij het Mij gedaan."
Als wij dit woord van Christus centraal stellen dan krijgt het diaconaat gestalte in ons leven.
De Gemeente wordt dan ook opgeroepen tot onderling dienstbetoon, tot voorbeden en tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Deze diaconale roeping vervult de gemeente in de kerk en in de wereld door:
-    te delen wat haar aan gaven is geschonken
-    te helpen waar geen helper is
-    te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt

Voor het hele diaconaat staat centraal barmhartigheid. In het nieuwe testament staat voor barmhartigheid het griekse woord "eleos". Het woord "eleos"kan ook worden vertaald met "ontferming"
Bij ontferming gaat het om daadwerkelijke hulp, wat kunnen we voor de ander doen. In de Bijbel lezen we dat gelovigen, die geen helper hebben, een beroep doen op Gods reddende gerechtigheid, die bevrijdt en verlost.
In het diaconaat trachten we handen en voeten te geven aan die gerechtigheid.  

Taken en verantwoordelijkheden van de diakenen:
-    het dienen aan de avondmaalstafel
-    inzamelen van de gaven tijdens de eredienst
-    diaconaal bezoekwerk aan ouderen, langdurig zieken of aan huis gebonden gemeenteleden
-    bloemengroet verzorgen bij langdurig zieken en zij die thuis zijn gekomen uit het ziekenhuis
-    behulpzaam zijn bij het realiseren van een vakantieweek voor gehandicapten
-    aandacht schenken aan het interkerkelijk bejaardenzorgwerk en financieel ondersteunen
-    bijdrage verlenen aan het jeugdwerk
-    het aanvaarden van een project of projecten ergens in de wereld
-    een financiële bijdrage verstrekken aan hen die direct zijn getroffen door rampen ver weg of dichtbij
-    een financiële bijdrage verlenen aan het werelddiaconaat, medische zending, jeugdwelzijn, kinderbescherming en algemene diaconale doeleinden
-    verjaardagsfonds
-    steun geven aan of organiseren van acties
-    organiseren van Kerst- en Paasbijeenkomsten voor ouderen

Voorzitter
- J. van Dijk, Parallelweg 10, 4143 LA  Leerdam, tel. 619134,

Vice-voorzitter
- D. den Braber (C-O), Schaikseweg 32, 4143 HG Leerdam, tel. 616880

Secretaris
- F. Grijzenhout, Ridderspoor 28, 4143GL Leerdam, tel. 752514,

Penningmeester
- M. van Dam, Koningin Emmalaan 24, 4141 EC Leerdam, tel. 614448,

Jeugddiaken
- F. Grijzenhout, Ridderspoor 28, 4143GL Leerdam, tel. 752514,

Leden
- S. Beijer, F.L. Blomlaan 41, 4143 CW Leerdam, tel. 617304
- R. van Rangelrooij, Middelkoop 7, 4245 TR Leerbroek, tel. 599320
- T. van Genderen, Van Lannoystraat 24, 4143 BJ Leerdam, tel. 619177
- P. de Jong, Koningin Emmalaan 29, 4141 EA Leerdam, tel. 616804
- G. Stremler, Brunellaan 9, 4143 EH Leerdam, tel. 473840
- T.M. Boogaard, Juliana van Stolbergstraat 15, 4141 EX Leerdam, 06-49440614

Contact Diaconie
Per e-mail:
Per post (via Kerkelijkbureau):
Diaconie Hervormde Gemeente Leerdam,
P/a De Waterloop 27, 4141 JV, Leerdam

Administratie
M. van Dam, Koningin Emmalaan 24, 4141 EC Leerdam, tel. 614448

Bankrekeningnr. t.n.v. Diaconie
Hervormde Gemeente: NL39 RABO 0358489334