Informatie - ...waar vind ik..?

Floris Radewijnsz (of Florens Radewijns) werd in 1350 te Leerdam geboren. Hij was een vriend van boeteprediker Geert Grote. Deze Geert Grote trok in 1380 met een groepje volgelingen in een huis van Radewijnsz, die inmiddels in Deventer woonde. Zo vormde zich in zijn huis (dat nog steeds bekend staat als het Heer Florenshuis) de eerste van vele gemeenschappen binnen Europa van de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke Kerk, die – tegen allerlei toenmalige misstanden in – pleitte voor praktische levensheiliging. Na de dood van Geert Grote in 1384 nam Radewijnsz de leiding van deze devote 'Broeders van het Gemene Leven' over.

De bekende Thomas à Kempis beschrijft een voorval dat tekenend is voor het devote leven van Radewijnsz. Toen er eens pest heerstte in Deventer, was Radewijnsz met enkele broeders uitgeweken naar Amersfoort. Daar werd hij al spoedig bezocht door enkele hooggeplaatste Amersfoorters, die van zijn prediking gehoord hadden en graag door zijn onderwijs gesticht wilden worden. Nadat hij hen vriendelijk onthaald had en uitgebreid met hen gesproken had, leerde hij zijn broeders het volgende:

"Het is gevaarlijk met groote Heeren en wereldsche menschen te spreeken en omtegaan. Het is niet geraadzaam de rijke luiden te streelen en te vleyen; en 't is ook niet oirbaar hun al te nauwe vermaningen voor te draagen. Daarom moet een mensch te voren wel overleggen wat dat hy een zoodanige menschen zeggen zal; opdat ze door 't eene of 't andere onbezonnen woord, of door eenige onbetamelijke daad, niet ontsticht en worden. Want, om al het goed datze van ons gehoort hebben, houden zy de oogen op ons geslaagen; om al ons uyterlijk gedrag te aanschouwen. Laat ons dan op onze hoede zijn; en den menschen, die ons bezoeken en spreeken willen, een goed voorbeeld geeven; want zy zien maar ons uyterlijk gedrag: en daar uyt oordelen zy van onze inwendige gesteltenisse. Al zijn wij niet volmaakt in alles; zoo moeten wy ons echter wachten van een quaad voorbeeld, en eene geleegendheid van verargernisse, aan de zwakken te geeven. Maar deze menschen zijn ons al te goedgunstig; en misschien is dit ons niet dienstig. Het zal dan best zijn ten eerste weder te keren naar onze oude plaats: want daar zijn 'er veele, die weinig werk van ons maaken: ja daar zijn 'er die ons bespotten en op ons smaalen. En dit is zeer voordelig; en nootzaakt een mensch des te meer, om zich tot Godt te begeeven."

Leerzaam: er zijn weinig mensen, die een plek zouden verlaten omdat men er aanzien geniet; en die liever ergens heengaan waar hen enkel tegenspraak te wachten staat!

Floris Radewijnsz stichtte in 1387 een klooster te Windesheim, dat het moederklooster zou worden van de 'Congregatie van Windesheim'. Radewijnsz overleed in 1400 te Deventer. Ter herinnering aan haar beroemde kerkhervormer heeft Leerdam een Floris Radewijnszstraat.

beenderen-floris-radewijnsz kistje-relieken