Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
apr
09

De Algemene Kerkenraad heeft in maart de stand van zaken rondom het fusieproces besproken. Het ging daarbij specifiek om het voorgenomen besluit om de stap te zetten naar de uitwerkingsfase, waarover de AK de Hervormde gemeente heeft gehoord tijdens de gemeenteavond van 17 februari.

Bij die bespreking in haar vergadering van maart heeft de AK de mondelinge en schriftelijke inbreng van de gemeenteleden, zoals vastgelegd in het verslag van de gemeenteavond, meegenomen en gewogen. De AK is daarbij de conclusie gekomen dat belangrijke aspecten inzake het fusieproces tot nu toe inhoudelijk onderbelicht zijn gebleven. De gemeenteavond bood te weinig gelegenheid om het inhoudelijke gesprek aan te gaan. De avond tendeerde daardoor naar “voor of tegen een eventuele fusie” terwijl onvoldoende naar voren kon komen wáár het “voor of tegen” dan inhoudelijk precies over gaat. De achtergronden en nuances moeten naar de opvatting van de AK beter en dieper met de gemeente gedeeld worden alvorens tot besluitvorming over te gaan. Om die reden houdt de AK verdere besluitvorming op dit moment aan en komt er in de komende periode o.a. een programma van zogenoemde “huiskamergesprekken” over de achtergronden en inhoud van de fusieverkenning. Dat zijn kleinschalig opgezette gesprekken met een beperkt aantal deelnemers (maximaal 15) rondom een drietal thema’s. De opzet is dat er 2 verschillende avonden komen met op elke avond 3 parallelle huiskamergesprekken. De thema’s zijn: identiteit (1), financiën (2), bestuur en organisatie (3). Gemeenteleden kunnen zich vóóraf aanmelden voor deelname aan zo’n gesprek, waarbij zij kiezen uit één van de genoemde thema’s. Omdat er 2 uiteen liggende avonden zijn, kan een gemeentelid dus bij 2 verschillende huiskamergesprekken aanschuiven. De gespreken staan onder leiding van 2 AK-leden en er kunnen maximaal 15 gemeenteleden aan het gesprek deelnemen. Als blijkt dat de behoefte groter is, komen er meer avonden. Aanmelden kan door middel van formulieren (bij de uitgang van de kerk) of per e-mail via een van de volgende adressen: , of . De data van de avonden en het programma zijn binnenkort op de website te zien, maar worden ook op het aanmeldingsformulier vermeld. Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.
P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad

Download hier de verzamelde reacties
Antwoorden op gestelde vragen