Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
jan
19

Op woensdag 14 januari hebben de gezamenlijke kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk de uitkomst van eerste 3 “opdrachtpakketten” aanvaard.

Dat gebeurde tijdens de zogenoemde Mijlpaalvergadering 2. Voor de volledigheid herhaal ik nog een keer waar het concreet om gaat: (1) de hoofdstructuur van de fusiegemeente, (2) de financiële cijfers over 2009 – 2013 van de Hervormde Gemeente en de Bethelkerk en (3) de wensen van de toekomstige wijkgemeenten m.b.t. de formatie (predikantsplaatsen, kerkelijk werkers e.d.). De resultaten van (1) en (3) kunt u vinden op de site. Ook de uitkomst van (2) is voor u beschikbaar; de cijfers zijn op aanvraag via in te zien. U begrijpt dat we niet de hele boekhouding publiekelijk toegankelijk willen maken via internet, maar voor u als gemeenteleden zijn die uiteraard in te zien.
Wat we het komende halfjaar gaan doen hebben we ook doorgesproken op de vergadering. En dat is erg veel. Belangrijke vraagstukken die om een antwoord vragen zijn bijvoorbeeld: de organisatie van de Diaconie, het financiële beheer van de fusiegemeente, mede in relatie tot de gebouwen, de haalbaarheid van de voornoemde wensen m.b.t. de formatie en de geografische spreiding van de wijkgemeenten over Leerdam. Stuk voor stuk erg belangrijke onderwerpen, die naar verwachting voor discussie zullen zorgen. Die discussie is ook nodig om tot een evenwichtig resultaat te komen.
Vanuit de inventariserende fase van het afgelopen halfjaar komen we nu in een meer bepalende fase van de uitvoering van ons Stappenplan. Ik schrijf bewust “bepalend” en niet “beslissend”, omdat besluiten over een eventuele fusie nog niet aan de orde zijn. We voeren nu het Stappenplan uit en dat leidt tot een totaalpakket aan voorstellen voor een eventuele fusiegemeenten. Naar verwachting is dat totaalpakket over anderhalf jaar klaar en dan is het aan de kerkenraden om er een finaal besluit over te nemen. Maar zo ver is het nog niet. Ik noem hier alvast de informatieavond voor de gemeenteleden van Centrum-Oost en West op 11 februari. Daarin informeren we u over de stand van zaken en blikken we met u vooruit naar de “opdrachtpakketten” die voor ons liggen. En natuurlijk is er ruimte voor uw vragen en reacties. Bij de wijkberichten leest u er meer over.

Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces. Voor uw vragen of reacties: of .

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad