Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
mrt
18

Langs velerlei kanalen bent u als leden van de gemeente uitgenodigd voor de gezamenlijke gemeenteavond van 17 februari over het fusieproces. De opkomst was er dan ook naar: in een overvolle Rehobothzaal presenteerde de stuurgroep fusieproces de resultaten van de verkenning van een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie.

Aansluitend was er voor alle gemeenteleden gelegenheid om te reageren op het voorgenomen besluit van beide kerkenraden (de Algemene Kerkenraad en de kerkenraad van de Bethelkerk) inzake de stap naar de uitwerkingsfase. In termen van de Kerkorde is dat het “horen van de gemeente” in belangrijke beslissingen. Een 16-tal gemeenteleden heeft daar gebruik van gemaakt. De mogelijkheid om te reageren heeft de AK verlengd met een periode van anderhalve week na de gemeenteavond. Daar hebben 8 gemeenteleden gebruik van gemaakt door middel van brieven en e-mails. Namens de Algemene Kerkenraad dank ik u voor uw reacties en inbreng. De inhoud varieert van enkele zeer kritische reacties tot instemmende en aanmoedigende bijdragen. Ieder gemeentelid kan en mag zich uiten over het fusieproces, maar persoonlijk was ik geraakt door de harde en scherpe toon bij een aantal van de gemeenteleden, die een fusie niet zien zitten. Het verslag van de avond is gepubliceerd op de website. De AK vergadert op DV 17 maart en zal bij die gelegenheid het fusieproces uiteraard opnieuw bespreken. Zij zal dan besluiten over het vervolg van fusieproces en daarbij de inbreng vanuit de gemeenteavond meewegen. Het lijkt erop dat een aantal zaken in de communicatie over het fusieproces onderbelicht zijn gebleven. Dat zou inhouden dat de AK in dat opzicht nog huiswerk heeft, maar graag kom ik daar na de AK-vergadering van 17 maart inhoudelijk op terug. Ik ga nog in op de suggestie van een paar gemeenteleden om alle gemeenteleden te laten stemmen over het fusieproces. Een soort referendum dus. Los van de vraag waaróver je dan precies zou moeten stemmen (een fusiebesluit is nu immer niet aan de orde) en wat je met de uitkomst zou moeten doen, onderstreep ik dat de kerk niet bestuurd wordt vanuit een (verondersteld) democratisch meerderheidsbeginsel. De kerk wordt bestuurd door de kerkenraden, waarin geroepen ambtsdragers (diakenen en ouderlingen) zitting hebben. De Kerkorde verwoordt dat “de leiding in de kerk is toevertrouwd aan ambtelijke vergaderingen”. Het passeren van de kerkenraden door te pleiten voor een referendum ligt dus wel érg ver van de beginselen van het kerkelijke bestuur in de Hervormde traditie en is dan ook niet aan de orde. De kerkenraden dragen de verantwoordelijkheid voor besluiten en zijn daarop aanspreekbaar. In dat verband is het wellicht goed om nog n’s te vermelden dat alle 3 Hervormde wijkkerkenraden aan de AK positief hebben geadviseerd over alle bouwstenen, die in de verkenning van de fusie zijn gepasseerd. De wijkkerkenraden hebben kritisch meegekeken en constructieve aanbevelingen gedaan. Die aanbevelingen en adviezen zijn door de AK allemaal overgenomen en / of komen aan de orde in een eventuele verdere uitwerking.

Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces. Voor uw vragen of reacties:
of .
P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad

Klik hier voor de reacties.