Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
mei
16

 Van de Algemene KerkenraaGraag breng ik het fusieproces weer eens onder uw aandacht. Na de gemeenteavond op 11 februari is het een tijdje stil geweest, maar er wordt hard gewerkt aan “het huiswerk”.

Zo zijn de Kerkrentmeesters momenteel erg druk met het uitwerken van de vraagstukken rondom het financiële beheer van de eventuele fusiegemeente, het beleid m.b.t. de gebouwen en de haalbaarheidstoets van de wensen m.b.t. het aantal predikantsplaatsen en pastorale medewerkers. 
Stuk voor stuk erg belangrijke vraagstukken. De antwoorden en oplossingen bepalen immers hoe het materiële beheer van de fusiegemeente eruit komt te zien. Spannend ook tegen de achtergrond van het uitgangspunt dat iedere (toekomstige) wijkgemeente in financiële zin zelfredzaam moet zijn wat betreft de eigen wijkpredikant(en) en pastorale medewerkers.
Vóór het zomerreces verwachten we de uitkomst van deze vraagstukken. Tijdens een gezamenlijke gemeente avond op 9 september (noteert u die datum alvast!) hopen we u daarover te informeren.
Verder kan ik melden dat de Algemene Kerkenraad op donderdag 7 mei de uitkomst van “opdrachtpakket 9” heeft aanvaard. Dat betreft het model voor de geografische verdeling van de toekomstige wijkgemeenten over Leerdam. In het kort komt het erop neer dat we de bestaande geografische verdeling van de Hervormde gemeente voor de fusiegemeente overnemen. Centrum-Oost blijft dus Centrum-Oost, West blijft West en Noord heet in het model Kerk a/d Linge, maar de grenzen zijn gelijk aan die van het huidige Noord.
Bij de detailuitwerking (2015 – 2106) kunnen er nog wel kleine aanpassingen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande uitzonderingen voor de verdeling tussen Centrum-Oost en West m.b.t. de Stationsweg en Hof van Chlimintzas. Ook het reglement voor inkomende gemeenteleden en overschrijvingen is onderwerp van nadere uitwerking.
Niet onbeduidend is dat ook de kerkenraad van de Bethelkerk met het bovenstaande voorstel heeft ingestemd. Daarmee is een belangrijk vraagstuk opgelost en een wezenlijke bouwsteen voor de fusiegemeente verkregen. 

Het fusiedocument m.b.t. het geografische model vindt u hier rechts onder op de pagina: “Werkpakketten” -> “Werkpakket 9 – geografisch model”. 

Voor uw vragen of reacties: of

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad