Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
juli
18

Van de Algemene Kerkenraad voortgang fusieproces: In het bericht in mei over de voortgang van het fusieproces heb ik het onderwerp van het financiële / materiële beheer van de eventuele fusiegemeente genoemd.

Het uitwerken van dit vraagstuk is een intensief proces, waarbij het ene antwoord soms de volgende vraag weer oproept. De Colleges van Kerkrentmeesters hebben de stuurgroep fusieproces gemeld dat zij hun rekenwerk nu grotendeels achter de rug hebben. De uitkomst daarvan staat op de agenda van de gemeenschappelijke ambtsdragervergadering van 27 augustus. Dan zullen de (wijk)kerkenraden zich verdiepen in deze financieel-materiële materie en daarover met elkaar in gesprek gaan. Dat is erg belangrijk omdat de vraagstukken rondom het financiële beheer, het beleid m.b.t. het vastgoed en de zelfredzaamheid van de wijkgemeenten t.a.v. het aantal predikantsplaatsen en pastorale medewerkers min of meer de kern van de fusie vormen. Omdat deze materie zo belangrijk is voor de fusie moeten de afwegingen daarover zorgvuldig plaatsvinden. Om die reden wil de stuurgroep fusieproces meer tijd inruimen voor de benodigde beeldvorming en afwegingen door de (wijk)kerkenraden. Omdat de aangekondigde gezamenlijke gemeenteavond op 9 september erg kort op 27 augustus volgt, is besloten om die gemeenteavond naar achteren te schuiven. Zodra we een nieuwe datum hebben vastgesteld, krijgt u die uiteraard te horen. Andere vraagstukken die momenteel nog in behandeling zijn, betreffen de wijze waarop de fusiegemeente bestuurlijk en organisatorisch ingericht moeten worden. Denk daarbij aan de Algemene Kerkenraad in relatie tot wijkkerkenraden en de Organen van Bijstand alsmede de Diaconie. Tenslotte blikt de stuurgroep inmiddels al vooruit naar de volgende fase van het fusieproces, maar daarover meer na het zomerreces. Info: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

Voor uw vragen of reacties: of .

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad