Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
sept
14

In haar vergadering van 22 augustus 2016 heeft de Algemene Kerkenraad zich opnieuw gebogen over het voorgenomen besluit om de vervolgstap naar de uitwerkingsfase in het fusieproces te zetten. Eerder, op 23 juni 2016, had de AK dit besluit aangehouden, in afwachting van de gezamenlijke gemeenteavond van Centrum-Oost en West op 5 juli 2016. Drs. P. Vergunst van de Gereformeerde Bond ging op die avond in op de geloofsvragen rondom het fusieproces vanuit de visie van de Bond op gemeente zijn.

De Algemene Kerkenraad heeft in de bovengenoemde vergadering van 22 augustus definitief besloten tot de vervolgstap in het fusieproces te zetten en over te gaan naar de uitwerkingsfase. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk had dat besluit al eerder genomen. Het besluit van de AK van 22 augustus houdt géén fusiebesluit in, maar wel een serieuze stap op weg daar naar toe. De gemeente is hierover in het aflopen half jaar geïnformeerd en geraadpleegd.

Bij haar besluit heeft de AK alle vanuit de gemeente en wijkkerkenraden ingebrachte argumenten en overwegingen betrokken, in beschouwing genomen en meegewogen. Daarbij zijn meer dan eens de moeiten en de zorgen vanuit de wijken West en Centrum-Oost besproken. Deze zijn afgewogen vanuit het kerkelijke besef dat de afzonderlijke wijken binnen de huidige Hervormde Gemeente verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. De AK is tot de conclusie gekomen dat de ingebrachte zienswijzen niet doorslaggevend zijn om de vervolgstap niet te zetten. Een belangrijke overweging daarbij is het model van de fusiegemeente maximaal voorziet in (financiële) autonomie en beleidsruimte voor de afzonderlijke wijkkerkenraden. Alle identiteit- en modaliteit gerelateerde zaken zijn en blijven het domein van de afzonderlijke wijkkerkenraden. Het gemeenteleven in de wijken en het geloofsleven van individuele gemeenteleden wordt de fusie dan ook niet geraakt. De AK erkent dat dit door sommige gemeenteleden wel anders gevoeld kan worden. Maar het moge duidelijk zijn dat de wijken Centrum-Oost en West precies zo blijven als zij nu zijn. De predikanten, de kerkdiensten, de kerkenraden, het pastoraat, de wijkgrenzen, het jeugdwerk, Ichtus, enzovoorts; daar verandert niets aan. Graag wil ik dat nogmaals onderstrepen. Bij de raadpleging van de gemeente zijn soms ook argumenten naar voren gebracht, die – hoe valide ook – niet aan het fusieproces gerelateerd zijn en ten onrechte met het fusieproces in verband worden gebracht. De AK heeft daar bij de besluitvorming rekening mee gehouden.

Als doelstellingen van de fusie staan voorop: opheffing van de federatieve samenwerking tussen Noord en de Bethelkerk in ruil voor een heldere e eenduidige structuur van de gemeente, financiële zelfredzaamheid van de afzonderlijke wijkgemeenten (met oog voor onderlinge solidariteit) en de ontwikkeling en versterking van de eigen identiteit van de wijkgemeenten. Daar zal de AK tijdens de uitwerkingsfase op inzetten en sturen.

Voor vragen of nadere informatie: en www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.
P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad

juli
08

In de afgelopen maanden heeft de Algemene Kerkenraad zich in het fusieproces gericht op de communicatie met de gemeente en uitdieping van de inhoud. Dat is onder andere gebeurd door middel van de zogenoemde “huiskamergesprekken” en individuele gesprekken. De wijkkerkenraden van Centrum-Oost en West hebben het initiatief genomen tot een gemeenteavond waarop de visie van de Gereformeerde Bond betrokken wordt bij de geloofsvragen die spelen rondom het fusieproces. De Algemene Kerkenraad heeft in haar juni-vergadering met het oog daarop besloten om verdere besluitvorming over het fusieproces over het zomerreces heen te tillen. In de eerstvolgende vergadering na de zomervakantie zal de AK het onderwerp opnieuw agenderen.

Voor vragen of nadere informatie: en : www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.
P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad

apr
29

De Algemene Kerkenraad (AK) nodigt u van harte uit voor deelname aan de “huiskamergesprekken” over het fusieproces. De AK organiseert deze gesprekken omdat zij meent dat in de communicatie met de gemeente een aantal belangrijke aspecten van het fusieproces tot nu toe inhoudelijk onderbelicht gebleven zijn. De gesprekken zijn op woensdag 18 mei en woensdag 1 juni.

apr
09

De Algemene Kerkenraad heeft in maart de stand van zaken rondom het fusieproces besproken. Het ging daarbij specifiek om het voorgenomen besluit om de stap te zetten naar de uitwerkingsfase, waarover de AK de Hervormde gemeente heeft gehoord tijdens de gemeenteavond van 17 februari.

mrt
18

Langs velerlei kanalen bent u als leden van de gemeente uitgenodigd voor de gezamenlijke gemeenteavond van 17 februari over het fusieproces. De opkomst was er dan ook naar: in een overvolle Rehobothzaal presenteerde de stuurgroep fusieproces de resultaten van de verkenning van een eventuele Hervormd – Gereformeerde fusie.

feb
27

Benieuwd naar de presentatie die werd gehouden op 17 februari tijdens de gemeenteavond?

Dan kunt u deze hier downloaden.

feb
06

Op 4 februari moet de AK een belangrijk voorgenomen besluit nemen over een vervolgstap in het fusieproces: de stap naar de uitwerkingsfase. Bij het schrijven van dit artikel is dat besluit nog niet bekend, maar als deze kerkbode bij u op tafel ligt, is het waarschijnlijk al 4 februari geweest en is het besluit wel bekend.

jan
18

In de vorige kerkbode attendeerden we u al op de gemeenschappelijke gemeenteavond op 17 februari over het fusieproces. Die aankondiging herhalen we hier nog een keer. Alle belijdende en –doopleden van de gemeente worden hiervoor uitgenodigd. Zij zullen op hun woonadres een schriftelijke uitnodiging met toelichting ontvangen.

dec
29

We realiseren ons dat we al een hele tijd niets over het fusieproces hebben laten horen. De reden daarvoor is eenvoudig: er viel in de tweede helft van 2015 niet veel nieuws te melden. Dat betekent ondertussen niet dat het fusieproces stil gelegen heeft. Integendeel, onze diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben veel en belangrijk werk verricht met als resultaat dat we nu – aan het begin van 2016 – wel een aantal belangwekkende mededelingen voor u hebben.

juli
18

Van de Algemene Kerkenraad voortgang fusieproces: In het bericht in mei over de voortgang van het fusieproces heb ik het onderwerp van het financiële / materiële beheer van de eventuele fusiegemeente genoemd.

mei
16

 Van de Algemene KerkenraaGraag breng ik het fusieproces weer eens onder uw aandacht. Na de gemeenteavond op 11 februari is het een tijdje stil geweest, maar er wordt hard gewerkt aan “het huiswerk”.

jan
19

Op woensdag 14 januari hebben de gezamenlijke kerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk de uitkomst van eerste 3 “opdrachtpakketten” aanvaard.

jan
10

Het is ogenschijnlijk al een tijdje stil rondom het fusieproces. Maar het is de schijn die bedriegt, want achter de schermen is er hard gewerkt. Wat is er in de afgelopen maanden gedaan?

sept
19

De uitvoering van het Stappenplan is gestart. Op de gemeenteavonden van 24 juni (Noord en Bethelkerk) en 3 september heeft u daarover kunnen vernemen. De komende maanden werken de betrokken organen, zoals het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en de wijkkerkenraden de eerste vraagstukken (“opdrachtpakketten” hebben we die genoemd) uit tot oplossingen.

juni
18

Het zou goed kunnen dat u het al ter ore is gekomen dat de Algemene Kerkenraad, mede op advies van de drie wijkgemeenten, het “stappenplan fusieproces” heeft vastgesteld. Dat is dan fijn, denkt u misschien, maar wat betekent dat eigenlijk? En wat moet ik er mee?

mei
29

Bij het verschijnen van deze kerkbode heeft de Algemene Kerkenraad op 5 juni een besluit genomen over de formele vaststelling van het “stappenplan fusieproces”. Hoe dat besluit uit valt was bij het schrijven van dit artikel uiteraard nog niet te zeggen.

mei
08

Hoe staat het met het fusieproces? In januari mikten we erop dat we dit voorjaar klaar zouden zijn met het “stappenplan fusieproces”. En dat is gelukt. We hebben het in alle (wijk)kerkenraden gepresenteerd en het is nu tijd voor de formele vaststelling.

mrt
12

Op het moment van verschijnen van deze kerkbode hopen we de presentatie van het “stappenplan fusieproces” in de verschillende (wijk)kerkenraden afgerond te hebben. Daarna volgt de beoordeling en bespreking van het plan in de kerkenraden.

feb
04

Misschien vraagt u zich af hoe het staat met het fusieproces. Het laatste bericht daarover is immers alweer van december 2013. Daarin meldde ik dat we (de voorzitters van de (wijk)kerkenraden) bezig zijn met een stappenplan en dat u daar meer over zou vernemen in het nieuwe jaar.

dec
14

De mens heeft van nature de neiging om te handelen vanuit zijn of haar eigen belang. Maar is er een eigen belang in de kerk? Of in het geloof? Kun je daar van spreken in onze kerk die het “sola gratia” –leven van genade alleen – belijdt?

nov
22

Mijn vorige bijdrage over het fusieproces ging over de identiteit van de verschillende wijkgemeenten. Het uitgangspunt is dat de wijkkerkenraden ook na een fusie zondermeer zelf invulling blijven geven aan de identiteit van hun eigen wijkgemeente.

okt
09

In de vorige kerkbode heeft u kunnen lezen dat de AK u graag nader wil informeren over het fusieproces. We doen dat in kleine stapjes, zodat het geen lange verhalen worden. In deze kerkbode sta ik kort stil bij het belangrijkste uitgangspunt van het fusieproces: het behoud van de eigen identiteit van de betrokken wijkgemeenten.

sept
27

Van de Algemene Kerkenraad Het winterwerk is gestart en daarmee is ook de Algemene Kerkenraad (AK) weer aan de slag gegaan. Voor velen in de gemeente is de AK een “onzichtbare kerkenraad”.