Levende gemeente vanuit Gods Woord

Wijkgemeente Centrum-Oost wil een levende gemeente van Christus zijn. Hiervoor is het allereerst nodig dat wij Zijn stem goed kennen; en dat we steeds blijven groeien in die kennis. Daarom neemt de Woordverkondiging een centrale plaats in onze kerkdiensten in; evenals de Bijbelstudie in ons verenigingsleven. Kern van de Bijbelse boodschap is dat de mens, die door de zonde van God is vervreemd, door het liefdevolle offer van Jezus weer met God verzoend kan worden en door de Heilige Geest vernieuwd kan worden.

Kiezen vanuit geloof en wijsheid

Omdat we God willen volgen, willen we allerlei opvattingen die tegen Gods Woord ingaan, niet volgen. Het vraagt wijsheid om de tijdgeest te onderscheiden en ons geloof zuiver te houden; maar we geloven dat Gods Woord en de Heilige Geest ons hierin willen leiden.

Gelukkig zijn wij in Leerdam niet de eersten die in God geloven, maar mogen we met dankbaarheid staan in de traditie van het klassiek-gereformeerde belijden.

Concreet betekent dat:

  • We staan midden in de Protestantse Kerk in Nederland en zoeken de eenheid van de Hervormde Gemeente in Leerdam vanuit de hierboven geschetste grondhouding.
  • In de erediensten volgen we de klassiek gereformeerde liturgie. We maken daarbij gebruik van de Herziene Statenvertaling. We zingen uit de psalmberijming van 1773 én de psalmberijming die is opgenomen in Weerklank. Daarnaast zingen we voor de dienst en in bijzondere diensten ook kerkliederen uit Weerklank.
  • De lerende gemeente komt in de avonddienst samen rondom thema's uit de Bijbel; vaak aan de hand van de Catechismus van Heidelberg.
  • Wij dopen de kleine kinderen van de gemeente. Volwassenen worden gedoopt nadat zij belijdenis van het geloof hebben gedaan.
  • Voor de toelating aan het Heilig Avondmaal vragen wij de belijdenis van het geloof.
  • Wij zien het huwelijk als een levenslang en onverbreekbaar verbond tussen één man en één vrouw.
  • Wij werken samen met en steunen het werk van de GZB (zendingswerk wereldwijd), de IZB (evangelisatiewerk in Nederland) en de HGJB (jeugdwerk).

Jeugdwerk

Onze wijkgemeente telt veel kinderen en jongeren. Voor alle leeftijden is er jeugdwerk, waarin een mix van Bijbelstudie en gezellige ontspanning wordt geboden: voor de kinderen in diverse clubs en voor de jongeren in Jongeren Open Huis (JOH, 16-) en Ichtus (16+). Met name in beide laatstgenoemde groepen worden hechte vriendschappen gesmeed; terwijl ook 'nieuwkomers' hartelijk in de jeugdgroepen onthaald worden. Voor de jongeren van 12-17 is er mentorcatechese, waar zo'n zestig jongeren aan deelnemen. Voor de 18-plussers is er 18+ catechisatie.

Kerk in het historisch centrum

Onze Grote Kerk staat prominent midden in onze wijk: het historisch centrum van Leerdam. Daarom weten we ons geroepen om het Evangelie van Christus te delen met alle Leerdammers, maar ook met toeristen die de Glasstad bezoeken of de passanten in de nabijgelegen jachthaven. Dat doen we middels de openstelling van de Grote Kerk in de zomermaanden, maar ook middels andere manieren en momenten. Zo proberen we op eenvoudige wijze te getuigen van onze Heiland en te verwijzen naar de blijdschap die in Gods kerk gevonden kan worden.

Verbondenheid

Op veel terreinen in de gemeenteopbouw werken wij dankbaar samen met wijkgemeente West op basis van inhoudelijke herkenning.