Als jeugdleiding en predikanten merken we een vermindering in de basale Bijbelkennis van onze jongeren op. Die constatering wordt overigens niet alleen door ons, in Leerdam gemaakt, maar landelijk opgemerkt. Er zijn hiervoor drie oorzaken aan te wijzen:

  • in de gezinnen is (door diverse redenen) steeds minder tijd en aandacht voor gezamenlijk Bijbellezen;
  • op de basisscholen wordt steeds minder tijd aan de Bijbelverhalen besteed;
  • kinderen komen steeds eerder in de pubertijd, waarin het cognitieve leren moeizamer gaat.

Hoewel de eerste verantwoordelijkheid hiervoor dus in het gezin ligt (niet voor niets wordt er al geruime tijd gepleit voor meer aandacht voor de zogenaamde 'huisgodsdienst') willen we als kerk hier ook onze verantwoordelijkheid in nemen. Het is met name prof.dr. W. Verboom geweest, die er zich al jaren sterk voor maakt om kindercatechese in te voeren, om zo de Bijbelkennis bij de jeugd op een beter niveau te krijgen of te houden. En dat lijkt een waardevol idee te zijn: juist kinderen van 10-11 jaar zijn immers geïnteresseerd in de feiten en wetenswaardigheden van de Bijbelse geschiedenis.

Daarom willen we met ingang van dit seizoen graag gaan starten met kindercatechese in Leerdam, voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. We menen dat daar ook ruimte voor is: waar al het jeugdwerk wekelijks wordt aangeboden, is er voor deze leeftijdsgroep juist de tweewekelijkse 'Paulusvisjes'. We hebben nu een opzet gemaakt waarbij er elke week een avond voor hen is: de ene week de Paulusvisjes op vrijdagavond, de andere week kindercatechese op donderdagavond. Deze kindercatechese zal plaatsvinden van 19.00 – 19.45 uur in de Pauluskerk.

We hechten eraan te onderstrepen dat deze opzet tot stand is gekomen in nauw overleg met de zondagsschool. Zij hebben immers deels dezelfde doelstelling, maar zien helaas hun aanwas afnemen, juist ook in de oudere leeftijd. Daarom is er bij hen alle begrip voor deze nieuwe opzet, waardoor als het ware een doorgaande lijn van kinderwerk ontstaat: kinderbijbelvertelling > zondagsschool > kindercatechese > ouder jeugdwerk.

We hebben dit alles tamelijk uitvoerig geschreven om u allen – en met name de ouders van kinderen in groep 7 en 8 – de achtergronden van deze nieuwe kindercatechese uit te leggen. We hopen en bidden dat u uw kinderen enthousiast zult maken voor dit initiatief; waardoor het slagen mag en dat we met veel kinderen fijne en waardevolle uurtjes mogen hebben rond de basiskennis uit de Bijbelboeken. De predikanten hebben afgesproken deze catechese wisselend te geven, waarbij ds. Schroten dit jaar het begin zal maken.

Op het binnenblad van een oud catechisatieboekje stond – behoorlijk confronterend – altijd de volgende zin: 'Mijn volk gaat verloren, omdat het geen kennis heeft' (naar Hosea 4:1). Dat gaat toch niet gelden voor Leerdam en onze kinderen? Een levend geloof kán niet zonder fundamentele kennis. Aan dat stevige fundament willen we graag gaan werken!

Catechesecommissie, jeugdouderlingen,
predikanten en kerkenraden van Centrum-Oost en West