Dorpskerkambassadeur
Wat is dat: een dorpskerkambassadeur? En wat doet hij of zij?
Daarover kwam Mathilde Meulensteen vertellen in de classisvergadering van 8 oktober.
Mathilde Meulensteen is als dorpskerkambassadeur werkzaam voor het dienstencentrum. Er zijn drie
dorpskerkambassadeurs, voor Noord, Midden, en Zuid-Nederland. Zij gaan met kerkenraden en
gemeenten in gesprek over wie men als gemeente wil zijn en hoe men naar de eigen gemeente kijkt.
‘Wat bindt ons’ en ‘hoe verstaan we de opdracht naar elkaar en naar de wereld om te zien’. Als je dat
in praktijk brengt kun je als kerk uitvoering geven aan de diaconale opdracht het Evangelie uitdragen
met handen en voeten. Voor meer informatie zie www.dorpskerkenbeweging.nl

Afgevaardigden
De classicale vergadering telt 25 leden; de classispredikant en 24 leden gekozen uit en door de
kerkenraden. Dus niet alle kerkenraden in Zuid-Holland Zuid zijn vertegenwoordigd in de classis.
Elk jaar treden er leden af en de kerkenraden in een bepaald gebied (cluster) worden opgeroepen
met voordrachten te komen voor een bepaald ambt. Voor de vijf vacatures die eind dit jaar ontstaan
waren vijf voordrachten. Deze leden zijn door de classis benoemd en zijn vanaf 1 januari 2020
afgevaardigde naar de classis

Breed moderamen
De classis heeft ook een breed moderamen, bestaande uit de preses, de beide scriba’s, de
classispredikant en vier andere leden uit de classicale vergadering. Er was een vacature en daarin is
weer voorzien. Het breed moderamen bestaat nu uit: ds. Wim de Ruyter uit Maasland (preses),
ouderling Henk van ’t Pad uit Leerdam (1 e scriba) , ouderling-kerkrentmeester René Barnard uit
Rijsoord (2 e scriba), ds. Gerrit van Meijeren uit Rotterdam (classispredikant), diaken Floor Bos uit
Noordeloos, ouderling Ria Damsteegt-Kooijman uit Nieuw -Lekkerland, ouderling Guus Ruijl uit
Rotterdam en ouderling Rien van Wijngaarden uit Meerkerk.

Classispredikant
Ds. Gerrit van Meijeren is nu een jaar als classispredikant in de classis werkzaam. Geestelijk
leiderschap is de kern van zijn werk. Vooral in gesprekken met gemeenten (kerkenraden,
predikanten, kerkelijk werkers); hoe gaat het in gemeenten, wat verwachten en hopen zij, op Wie
hopen zij? Ter bemoediging geeft hij na afloop van een bezoek in een schrijven iets terug van de
gesprekken.

Website
De classis heeft inmiddels een eigen website. Het is de bedoeling dat deze de komende periode
gevuld - en bijgehouden - gaat worden. https://classis-zuid-holland-zuid.protestantsekerk.nl