Door de Algemene kerkenraad is de “Plaatselijke regeling” in concept vernieuwd en aangepast aan de
nieuwe kerkorde.
De Plaatselijke Regeling geeft in het kort weer het leven en werken van de Protestantse Gemeente
Leerdam. De volgende aspecten komen daarin aan de orde:

  • De samenstelling van de algemene kerkenraad
  • De werkwijze van de algemene kerkenraad
  • Besluitvorming
  • De vermogensrechtelijke aangelegenheden van zowel kerkrentmeesterlijk als diaconaal.
  • Het aantal en de begrenzing van de wijkgemeenten.
  • Het beroepingswerk.

De conceptregeling ligt voor een ieder tot 18 april ter inzage bij de scriba van de algemene kerkenraad,
ouderling J. Keuken, Pr. Marijkestraat 36 tel: 616726. Indien u hiervan gebruik wilt maken graag even
een afspraak maken.
Ook is deze conceptregeling beschikbaar via de websites www.hervormdleerdam.nl en
pknleerdam.protestantsekerk.net.
Als geen steekhoudende argumenten vanuit de gemeente naar voren worden gebracht zal de
plaatselijke regeling door de algemene kerkenraad worden vastgesteld.. Indien mogelijk in de
vergadering van D.V. 14 mei 2020.