Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
nov
22

Mijn vorige bijdrage over het fusieproces ging over de identiteit van de verschillende wijkgemeenten. Het uitgangspunt is dat de wijkkerkenraden ook na een fusie zondermeer zelf invulling blijven geven aan de identiteit van hun eigen wijkgemeente.

Daarom zoeken we in het fusieproces niet zozeer naar het gemeenschappelijke op het gebied van identiteit, maar kijken we naar mogelijke samenwerking op het gebied van materiële aangelegenheden. Waar hebben we het dan over? Het gaat daarbij om zaken als huisvesting, beheer en onderhoud van gebouwen, ledenadministratie, financieel beheer, bekostiging van de predikantsplaatsen en andere daaraan gerelateerde beleidsgebieden. Het betreft dus zaken die hoofdzakelijk te maken hebben met geld en goederen.
Omdat er elders in het land gemeenten zijn waarvan de situatie vergelijkbaar is met die van Leerdam, kijken we hoe ze daar tot een fusie gekomen zijn. Welk model gebruiken ze daar voor de materiële zaken. Daar kunnen we van leren. Ons College van Kerkrentmeesters is in de afgelopen maanden op bezoek geweest bij zo’n gemeente en heeft daar veel informatie in kunnen winnen die voor ons hier in Leerdam interessant is. De komende tijd kijken we of wij het fusiemodel van die gemeente ook kunnen toepassen in onze situatie. Dat model heeft als kenmerk dat het veel verantwoordelijkheid (ook financieel) neer- of doorlegt bij de verschillende wijkgemeenten. Het voordeel daarvan is dat ieder gemeentelid die tot die wijkgemeente behoort, zich mede verantwoordelijk weet voor een gezonde begroting van zijn of haar wijkgemeente. Het nadeel is dat iets heeft van “ieder voor zich”, wat het solidariteitsbeginsel, dat in de kerk toch niet ter discussie zou mogen staan, op de tocht zet. Dat brengt me bij het thema van het “kerkelijk besef”. Vanuit het perspectief van dat thema wil ik graag de volgende keer het fusieproces belichten.

U kunt vragen over het fusieproces aan mij stellen, persoonlijk, maar bij voorkeur via de e- mail: .

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad