Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
mei
08

Hoe staat het met het fusieproces? In januari mikten we erop dat we dit voorjaar klaar zouden zijn met het “stappenplan fusieproces”. En dat is gelukt. We hebben het in alle (wijk)kerkenraden gepresenteerd en het is nu tijd voor de formele vaststelling.

De Kerkenraad van de Bethelkerk besluit daarover op 8 mei en de Algemene Kerkenraad op 5 juni. Als beide besluiten positief uitvallen komt er op 10 juni een gezamenlijke ambtsdragersvergadering van de Hervormde wijkkerkenraden en de Gereformeerde kerk. Daarin maken we een start met de uitvoering van het plan. Vanaf die tijd kunt u ook zelf het plan inzien op de website van onze gemeente en lezen wat het inhoudt.
Het plan uitvoeren betekent niet automatisch dat we een fusie gaan uitvoeren. Het betekent wel dat de kerkenraden planmatig nagaan hoe een fusiegemeente er uit zou kunnen zien. Wat daar uit komt noemen we het “ontwerp van een fusiegemeente”. Dat “ontwerp” moet u zich voorstellen als een dossier met oplossingen voor allerlei vraagstukken over de fusie. Als dat dossier compleet is – als alle vraagstukken bevredigend zijn opgelost – ligt er een pakket voorstellen op tafel dat kan dienen als basis voor een fusiegemeente. Het besluit om wel of niet daadwerkelijk te gaan fuseren kunnen de kerkenraden daar dan op baseren. Maar zover is het nu nog niet; eerst gaan we dat ontwerp maken. Dat moet zorgvuldig gebeuren en we nemen daar 2 jaar de tijd voor.
We proberen u als gemeenteleden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij dit belangrijke onderwerp. Dat doen we hoofdzakelijk door middel van de Kerkbode, de website en gemeenteavonden, maar ook op huisbezoeken kunt u het onderwerp ter sprake brengen. We hopen op uw belangstelling en inbreng!

Vragen over het fusieproces kunt u persoonlijk aan mij stellen, of via de e-mail: preses- . Op de site is een pagina geopend voor het fusieproces: www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.

P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad