feb
22

fusieGraag willen wij u door middel van dit kerkbladbericht informeren over de gang van zaken rondom het voorgenomen fusieproces. Deze berichtgeving is bedoeld voor alle leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Leerdam.

Zoals u weet zijn de Hervormde wijkgemeente Noord en de Gereformeerde Kerk enkele jaren geleden tot een federatie overgegaan: de 'Protestantse wijkgemeente in wording' (PwGiw). Die woorden 'in wording' geven aan dat het einddoel nog niet is bereikt. Bij een federatie functioneert de wijkgemeente als één geheel, maar met uitzondering van de financiën. Voor een totale eenwording is een fusie nodig. Kerkordelijk kan een wijkgemeente echter niet fuseren. Alleen een fusie met een totale gemeente is mogelijk. Daarom heeft de PwGiw aan de Algemene Kerkenraad (AK) van de Hervormde Gemeente (HG) medewerking gevraagd om te komen tot een fusie, die uitmondt in de vorming van een Protestantse Gemeente Leerdam. In 2010 hebben de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten West en Centrum-Oost aangegeven dat zij in principe bereid zijn constructief mee te denken over deze fusie. De beide te fuseren kerkenraden (AK van de HG en kerkenraad van de Bethelkerk) hebben een werkgroep geïnstalleerd die aan de opdrachtgevers advies geeft over de te volgen route. In deze werkgroep zitten afgevaardigden uit alle (wijk)kerkenraden.

In een eerste rapportage heeft de werkgroep de randvoorwaarden opgesteld.

Samengevat:

a. Onderzocht zal worden of een fusie mogelijk is van de gehele Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.
b. Uitgangspunt is kerkscheuring te voorkomen.
c. De eigen identiteit van de onderscheiden (wijk)gemeenten zal behouden moeten blijven.
d. Onderzocht wordt de wens om de huidige geografische grenzen van de (wijk)gemeenten te behouden.

De opdrachtgevers hebben deze punten als referentiekader aanvaard.

Op 9 januari jl. presenteerde de commissie een tweede adviserend rapport. Hierin zijn acht mogelijke modellen op een rij gezet. Na uitvoerige bespreking door de opdrachtgevers op 18 januari zijn hieruit twee modellen gekozen. Deze twee lijken op dit moment het beste bij de Leerdamse situatie te passen, maar ze vragen wel nadere bestudering. De andere zes mogelijkheden zijn dus vooralsnog even geparkeerd. Aan de adviescommissie is nu gevraagd om alle voor- en nadelen van de beide gekozen opties te onderzoeken, en daarbij speciaal te letten op de gelijkwaardigheid.

Het bovenstaande betekent dat beide kerkenraden volop in gesprek zijn, zoekend naar een weg die voor alle betrokkenen begaanbaar is. Er is nog wel een heel traject te gaan, maar er worden stappen gezet. Het is goed dat u dat weet. Wij vragen uw voorbede voor ons werk.

Algemene kerkenraad Hervormde Gemeente
Voorzitter: ds. J.A.W. Verhoeven
Kerkenraad Gereformeerde Kerk
Voorzitter: H. van 't Pad