Fusieproces De Algemene Kerkenraad informeert u graag

puzzelIn deze rubriek informeert de Algemene Kerkenraad u over het fusieproces van de Hervormde Gemeente met de Gereformeerde Kerk in de vorm van korte artikelen (die ook terug te vinden zijn in de kerkbode), aangevuld met rapporten, plannen en andere publicaties.

Mocht u vragen vragen hebben over het fusieproces, dan kan dat persoonlijk bij de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, bij voorkeur per e-mail
sept
14

In haar vergadering van 22 augustus 2016 heeft de Algemene Kerkenraad zich opnieuw gebogen over het voorgenomen besluit om de vervolgstap naar de uitwerkingsfase in het fusieproces te zetten. Eerder, op 23 juni 2016, had de AK dit besluit aangehouden, in afwachting van de gezamenlijke gemeenteavond van Centrum-Oost en West op 5 juli 2016. Drs. P. Vergunst van de Gereformeerde Bond ging op die avond in op de geloofsvragen rondom het fusieproces vanuit de visie van de Bond op gemeente zijn.

De Algemene Kerkenraad heeft in de bovengenoemde vergadering van 22 augustus definitief besloten tot de vervolgstap in het fusieproces te zetten en over te gaan naar de uitwerkingsfase. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk had dat besluit al eerder genomen. Het besluit van de AK van 22 augustus houdt géén fusiebesluit in, maar wel een serieuze stap op weg daar naar toe. De gemeente is hierover in het aflopen half jaar geïnformeerd en geraadpleegd.

Bij haar besluit heeft de AK alle vanuit de gemeente en wijkkerkenraden ingebrachte argumenten en overwegingen betrokken, in beschouwing genomen en meegewogen. Daarbij zijn meer dan eens de moeiten en de zorgen vanuit de wijken West en Centrum-Oost besproken. Deze zijn afgewogen vanuit het kerkelijke besef dat de afzonderlijke wijken binnen de huidige Hervormde Gemeente verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. De AK is tot de conclusie gekomen dat de ingebrachte zienswijzen niet doorslaggevend zijn om de vervolgstap niet te zetten. Een belangrijke overweging daarbij is het model van de fusiegemeente maximaal voorziet in (financiële) autonomie en beleidsruimte voor de afzonderlijke wijkkerkenraden. Alle identiteit- en modaliteit gerelateerde zaken zijn en blijven het domein van de afzonderlijke wijkkerkenraden. Het gemeenteleven in de wijken en het geloofsleven van individuele gemeenteleden wordt de fusie dan ook niet geraakt. De AK erkent dat dit door sommige gemeenteleden wel anders gevoeld kan worden. Maar het moge duidelijk zijn dat de wijken Centrum-Oost en West precies zo blijven als zij nu zijn. De predikanten, de kerkdiensten, de kerkenraden, het pastoraat, de wijkgrenzen, het jeugdwerk, Ichtus, enzovoorts; daar verandert niets aan. Graag wil ik dat nogmaals onderstrepen. Bij de raadpleging van de gemeente zijn soms ook argumenten naar voren gebracht, die – hoe valide ook – niet aan het fusieproces gerelateerd zijn en ten onrechte met het fusieproces in verband worden gebracht. De AK heeft daar bij de besluitvorming rekening mee gehouden.

Als doelstellingen van de fusie staan voorop: opheffing van de federatieve samenwerking tussen Noord en de Bethelkerk in ruil voor een heldere e eenduidige structuur van de gemeente, financiële zelfredzaamheid van de afzonderlijke wijkgemeenten (met oog voor onderlinge solidariteit) en de ontwikkeling en versterking van de eigen identiteit van de wijkgemeenten. Daar zal de AK tijdens de uitwerkingsfase op inzetten en sturen.

Voor vragen of nadere informatie: en www.hervormdleerdam.nl/fusieproces.
P.J. Lobbezoo, voorzitter Algemene Kerkenraad