De Hervormde Gemeente te Leerdam behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Binnen de PKN valt onze gemeente in de classis Gorinchem.

De Hervormde Gemeente beschikt over twee kerkgebouwen:


De Hervormde Gemeente Leerdam bestaat uit drie geografische wijken (waartussen perforatie mogelijk is). Deze wijken worden als volgt gekenmerkt:

Wijkgemeente Noord

 • Deze wijk kent een open-confessionele modaliteit.
 • Haar predikant is: ds. M.B. Heijting.
 • Deze wijk kerkt in de Grote Kerk en de Bethelkerk.
 • Tot deze wijk behoort het deel van Leerdam ten noorden van de spoorlijn.
 • Wijkgemeente Noord is gefedereerd met de Gereformeerde Bethelkerk tot de Protestantse (wijk)gemeente in wording te Leerdam.


Ga hier naar de site van de Protestantse (wijk)Gemeente in wording te Leerdam.

Wijkgemeente West

 • Deze wijk kent een Gereformeerde Bondsmodaliteit.
 • Haar predikant is: ds. H. Markus.
 • Deze wijk kerkt in de Pauluskerk.
 • Tot deze wijk behoort het deel van Leerdam ten westen van de provinciale weg (N848).
 • Wijkgemeente West werkt op veel terreinen samen met wijkgemeente Centrum-Oost.

Lees hier meer over het gemeente-zijn van wijkgemeente West en wijkgemeente Centrum-Oost.

Levende gemeente vanuit Gods Woord

De hervormde wijkgemeenten West en Centrum-Oost van Leerdam willen levende gemeenten van Jezus Christus zijn. Dat wil zeggen dat we volgelingen van Hem willen zijn, die – persoonlijk en als gemeenten – in ons alledaagse leven gehoorzaam willen leven tot Zijn eer en die willen meewerken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Om onze God gehoorzaam te kunnen volgen is het nodig dat wij Zijn stem goed kennen; en dat we ook steeds blijven groeien in die kennis. Daarom neemt de Woordverkondiging een centrale plaats in onze kerkdiensten in; evenals de bijbelstudie in ons verenigingsleven. Kern van de bijbelse boodschap is dat de door God geschapen mens, die door de zonde van Zijn Schepper vervreemd is geraakt, door het liefdevolle offer van Jezus Christus gered kan worden van de dood. Voor wie zich door Zijn genade laat redden breekt het nieuwe leven aan. Dat nieuwe leven wordt hier en nu al merkbaar, omdat de Heilige Geest je hart vult en je leven stuurt, maar krijgt zijn volmaakte glans in het eeuwige leven na de dood.


Kiezen vanuit geloof en wijsheid

Wanneer we zeggen dat we God volgen, houdt dat uiteraard ook in dat we allerlei opvattingen en (religieuze) stromingen, die met hun inhoud juist tegen Gods Woord ingaan, niet kunnen volgen. Het vraagt wijsheid en toerusting om de tijdgeest te onderscheiden en ons geloof zuiver te houden; maar we geloven dat Gods Woord en Gods Heilige Geest ons hierin willen helpen en leiden. Gelukkig zijn wij in Leerdam niet de eersten die in God geloven, maar mogen we dankbaar gebruik maken van de belijdenissen die de kerk in de eeuwen voor ons al heeft opgeschreven. Aan deze 'klassieke belijdenissen' voelen we ons verbonden en gebonden. Onze gemeenten staan daarmee in de traditie van de Reformatie. Concreet komt dit nu tot uitdrukking in het feit dat onze wijkgemeente behoren bij de Gereformeerde Bond binnen de PKN en werken met en doneren aan organisaties die daaraan gelieerd zijn: de GZB, de IZB en de HGJB.


Omzien naar elkaar

Als beide wijkgemeenten willen we – naar binnen toe én gezamenlijk – een hechte gemeenschap zijn, waarin goede onderlinge relaties en zorg en aandacht voor elkaar zijn. Tegelijk willen we naar buiten toe dienstbaar en getuigend zijn. Dat betekent dat we oog willen hebben voor de nood van onze naasten, dichtbij en ver weg. Het betekent ook dat we het heerlijke Evangelie willen delen met hen, die dat nog niet kennen; en dat we zoeken naar wegen om elkaar daartoe aan te sporen. Het bovenstaande kunnen we kort samenvatten met woorden van onze Heere Jezus Christus: hoe onvolmaakt we ook zijn, ons streven is om gemeente te zijn "waarin we de Heere God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. En waarin we de naaste liefhebben als onszelf."

Wijkgemeente Centrum-Oost

 • Deze wijk kent een Gereformeerde Bondsmodaliteit.
 • Haar predikant is: ds. G.A. Termaat.
 • Deze wijk kerkt in de Grote Kerk.
 • Tot deze wijk behoort het historisch centrum en het deel ten oosten daarvan.
 • Wijkgemeente Centrum-Oost werkt op veel terreinen samen met wijkgemeente West.

Lees hier meer over het gemeente-zijn van wijkgemeente West en wijkgemeente Centrum-Oost.

Levende gemeente vanuit Gods Woord

De hervormde wijkgemeenten West en Centrum-Oost van Leerdam willen levende gemeenten van Jezus Christus zijn. Dat wil zeggen dat we volgelingen van Hem willen zijn, die – persoonlijk en als gemeenten – in ons alledaagse leven gehoorzaam willen leven tot Zijn eer en die willen meewerken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Om onze God gehoorzaam te kunnen volgen is het nodig dat wij Zijn stem goed kennen; en dat we ook steeds blijven groeien in die kennis. Daarom neemt de Woordverkondiging een centrale plaats in onze kerkdiensten in; evenals de bijbelstudie in ons verenigingsleven. Kern van de bijbelse boodschap is dat de door God geschapen mens, die door de zonde van Zijn Schepper vervreemd is geraakt, door het liefdevolle offer van Jezus Christus gered kan worden van de dood. Voor wie zich door Zijn genade laat redden breekt het nieuwe leven aan. Dat nieuwe leven wordt hier en nu al merkbaar, omdat de Heilige Geest je hart vult en je leven stuurt, maar krijgt zijn volmaakte glans in het eeuwige leven na de dood.


Kiezen vanuit geloof en wijsheid

Wanneer we zeggen dat we God volgen, houdt dat uiteraard ook in dat we allerlei opvattingen en (religieuze) stromingen, die met hun inhoud juist tegen Gods Woord ingaan, niet kunnen volgen. Het vraagt wijsheid en toerusting om de tijdgeest te onderscheiden en ons geloof zuiver te houden; maar we geloven dat Gods Woord en Gods Heilige Geest ons hierin willen helpen en leiden. Gelukkig zijn wij in Leerdam niet de eersten die in God geloven, maar mogen we dankbaar gebruik maken van de belijdenissen die de kerk in de eeuwen voor ons al heeft opgeschreven. Aan deze 'klassieke belijdenissen' voelen we ons verbonden en gebonden. Onze gemeenten staan daarmee in de traditie van de Reformatie. Concreet komt dit nu tot uitdrukking in het feit dat onze wijkgemeente behoren bij de Gereformeerde Bond binnen de PKN en werken met en doneren aan organisaties die daaraan gelieerd zijn: de GZB, de IZB en de HGJB.


Omzien naar elkaar

Als beide wijkgemeenten willen we – naar binnen toe én gezamenlijk – een hechte gemeenschap zijn, waarin goede onderlinge relaties en zorg en aandacht voor elkaar zijn. Tegelijk willen we naar buiten toe dienstbaar en getuigend zijn. Dat betekent dat we oog willen hebben voor de nood van onze naasten, dichtbij en ver weg. Het betekent ook dat we het heerlijke Evangelie willen delen met hen, die dat nog niet kennen; en dat we zoeken naar wegen om elkaar daartoe aan te sporen. Het bovenstaande kunnen we kort samenvatten met woorden van onze Heere Jezus Christus: hoe onvolmaakt we ook zijn, ons streven is om gemeente te zijn "waarin we de Heere God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand. En waarin we de naaste liefhebben als onszelf."