Actualiteiten zendingscommissie

Unieke zendingsreizen naar Indonesië

zendingsreis-indonesieIn 2013 organiseert de GZB twee reizen naar Java en Sulawesi. Het is dan 100 jaar geleden dat de GZB betrokken raakte bij het zendingswerk in Indonesië.

Nu is er een zelfstandige kerk: de Torajakerk. De reizen brengen je in verbinding met christenen uit een bijzondere cultuur. Je woont een kerkdienst bij, bezoekt projecten van de GZB en geniet van de overweldigende natuur.

Van 8 april t/m 27 april 2013 is er een 20-daagse reis voor alle leeftijden.
Omdat deze reis inmiddels is volgeboekt en er nog veel meer belangstellenden zijn, heeft de GZB besloten een tweede reis voor alle leeftijden te organiseren. Deze reis vindt plaats van 11 t/m 29 juni. Wilt u graag mee, wacht dan niet te lang met het invullen van het aanmeldformulier (informatie op te vragen bij de GZB).

De GZB organiseert deze reizen in samenwerking met Drie Tour Reizen. Kijk voor de algemene voorwaarden op de site van de GZB.

GZB-jongerenevent

gzb-jongerenweekend

Jongeren vertellen over hun erva-ringen in het zendingswerk, er is een bijbelstudie en we gaan samen zingen .... Van harte welkom!

Bijna 700 jongeren kwamen vorig naar het 3e GZB-jongerenevent waarop zending in Frankrijk centraal stond. Harriëtte Smit vertelde over haar werk in Bordeaux, er was een Frans-Nederlandse muziekgroep en je kon op de foto in een Lelijk Eendje.
Dit jaar vindt het event plaats op vrijdagavond 30 augustus en staat Indonesië centraal.

Locatie: Hydepark, Doorn
Aanvang: 19.30 uur

GZB-dag

gzb-dag

Uit dit zendingswerk is de Torajakerk voortgekomen. Nog altijd heeft de GZB een goede relatie met deze kerk. Een delegatie van de Torajakerk zal tijdens de GZB-dag aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan het programma.

Speciaal ter gelegenheid van dit 100-jarig jubileum heeft Joke Verweerd een nieuw boek geschreven dat zich afspeelt in Toraja: Retour Rantepao. Daarnaast is er over de kinderjaren van de hoofdpersonen uit haar boek een kinderboek geschreven. Op de GZB-dag is Joke er ook. Beide boeken worden dan in één pakket voor een speciale prijs aangeboden. Er is alle tijd om Joke te ontmoeten en beide boeken te laten signeren.

Het thema van de GZB-dag is Sporen van de Geest. Dit thema wordt in drie Bijbelstudies verder uitgewerkt.

 • Dr. H. van den Belt (Woudenberg): Mensenwerk of Gods werk?
 • Ds. M. Saluso (Indonesië): Gods leiding in de geschiedenis van de Torajakerk
 • Ds. E.K. Foppen (Katwijk aan Zee): Gods beloften

Nieuw is dat de GZB-dag onder dak gaat. Het blijft een buitenactiviteit, maar de GZB wil niet dat regenbuien u ervan weerhouden om te komen. Er wordt een grote open tent geplaatst, zodat u in ieder geval droog kunt zitten.

Er zijn speciale programma’s voor kinderen en tieners. Het is dus een dag voor jong en oud. De toegang is gratis. Wel worden er twee collecten gehouden: ’s morgens voor het zendingswerk in Indonesië en ’s middags voor de onkosten van de dag. De dag duurt van 9.45 tot 15.45 uur en vindt plaats op een prachtige locatie: Hydepark, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn.

Mis het niet en noteer nu alvast in uw agenda: 31/8 GZB-dag op het Hydepark in Doorn.

Gemeente map: Verrast door vreugde

gemeentemap

De verschillende onderdelen van de map bieden in onze gemeente handvatten om met elkaar in gesprek te gaan en geïnspireerd te raken door zending. Dit kan bijvoorbeeld door een zendingszondag te organiseren en daarbij de preekschets, het kindermate-riaal, de collectefolder en de gespreksflyer te gebruiken.
Het thema van de GZB-gemeente map 2013 is Verrast door vreugde, naar het gelijknamige boek van C.S. Lewis. Met dit thema wil de GZB duidelijk maken dat we verrast kunnen worden door grote dingen die God op deze wereld doet. Maar ook iets kleins, bijvoorbeeld een ontmoeting, kan ons verrassen en iets van God laten zien.

In tegenstelling tot 2012 is de gemeente map dit jaar niet gekoppeld aan een specifiek land of een feestdag. De GZB hoopt dat hierdoor meer gemeenten met het materiaal aan de slag gaan.

Inhoud van de map:

 • Aanbiedingsbrief
 • Suggesties voor gebruik van de map
 • Preekschets
 • Kerkboekje kinderen onderbouw
 • Kerkboekje kinderen bovenbouw
 • Gespreksfolder
 • Collectefolder
 • Poster + toelichting


Wilt u een exemplaar, of wilt u een van de onderdelen uit de map bestellen, stuur dan een berichtje naar . Zij sturen u met alle plezier de door u gewenste materialen toe. De GZB hoopt van harte dat de gemeente map tot zegen is in onze gemeente en bijdraagt aan bezinning op de zendingsopdracht die wij allemaal hebben.

Projecten zendingscommissie

Een aantal jaren geleden heeft de zendings-commissie een beleid ingezet waarbij voor-namelijk contacten werden onderhouden met een vast aantal veldwerkers. Op dit moment hebben wij in Leerdam als zendingscommissie alleen contact met Hariëtte Smit in Frankrijk.

 • Henk en Hannie Minderhoud werkzaam in Nicaragua.
 • Henny de Jong werkzaam in Soedan.
 • Broeder P.G. Oskamp werkzaam in Kenia
 • Ds. Albert van Blijderveen werkzaam in Costa Rica en Peru
 • Harriëtte Smit werkzaam als missionair jongerenwerker in Bordeaux (Frankrijk).
 • Fam. Mostert werkzaam in Kenia (thuisfrontcommissie)

Deze zendingswerkers zijn voor de Hervormde Gemeente Leerdam herkenbaar omdat ze een binding met Leerdam hebben en daar ook regelmatig te gast zijn en waren.

 • In 2002 - Contact tussen de GZB en Ds. Minderhoud verbroken
 • In 2003 - Henny de Jong gestopt met werken voor de GZB
 • In 2007 - Dhr. P.G. Oskamp gestopt als zendingswerker
 • In 2009 - Ds. A. T. van Blijderveen gestopt als zendingswerker en definitief terug in Nederland.
 • In 2011 - Contact in Frankrijk (adoptieprogramma) met Harriëtte Smit
 • In 2012 - Fam. Mostert werkzaam in Kenia gestopt
 • In 2012 - Contact in Frankrijk (adoptieprogramma) met Harriëtte Smit
 • In 2013 - Contact in Frankrijk (adoptieprogramma) met Harriëtte Smit

Door dit contact is en was het mogelijk het zendingswerk tastbaarder te maken en het minder te versnipperen aan talloze kleine acties. De volgende acties werden in de afgelopen jaren gesteund:

 • 1999: Actie "Costa Rica": dit werd een groot succes doordat de gehele kerkelijke gemeente (commissies) hieraan meededen.
 • 2001: Een dergelijk project wordt op kleinere schaal herhaald in de vorm van "Hart voor Malawi" hieraan werkte ook de HJR mee.
 • 2002 / 2003: Gemeenteproject:: "Een Zaaier ging uit...."

Overzicht projecten (Keuze uit Projectenkrant en Alle Volken)

Jaar

Omschrijving

Kosten

2003

Student uit Peru mag afstuderen

Є 1500,-

2004

Fietsen voor evangelisten in Malawi

Є 1100,-

2004

Kansen voor gehandicapte kinderen in Indonesië

Є 500,-

2005

Studiebeurs voor een arme Indiaan in Mexico

Є 2000,-

2005

Christelijke school in Ayacucho (Peru)

Є 2500,-

2006

Kindervoedselprogramma Zimbabwe (Alle Volken)

Є 4500,-

2006

Steun het kinderhuis in Tagari

Є 1000,-

2007

Christelijk onderwijs voor de allerarmsten (Indonesië)

Є 1500,-

2007

Steun Herman en Huibke ten Hove (Zimbabwe)

Є 3200,-

2008

Toch naar school (Indonesië)

Є 1300,-

2008

Kindertehuis Open Arms (Malawi)

Є 4000,-

2008

Kliniek in Marich (Kenia)

Є 2500,-

2009

Motorfietsen voor evangelisten (Java)

Є 2300,-

2009

Kinderwerk in Nablus (Midden-Oosten)

Є 1250,-

2009

Hulp aan gehandicapte kinderen (Indonesië)

Є 2000,-

2009

Een maaltijd voor arme kinderen (Costa Rica)

Є 700,-

2009

Inrichting kantoor en cursusmateriaal (Mozambique)

Є 1000,-

2010

Bijbelschool voor de Tzeltal indianen (Mexico)

Є 3000,-

2010

Hulp aan mensen met een handicap (Indonesië)

Є 7000,-

2011

Steun Harriëtte Smit (adoptieprogramma deelgenoten)

Є 2500,-

2011

Steun fam. Mostert in Kenia

Є 7500,-

2012

Steun Harriëtte Smit (adoptieprogramma deelgenoten)

Є 3500,-

2012

Steun fam. Mostert in Kenia

Є 5000,-

2013

Steun Harriëtte Smit (adoptieprogramma deelgenoten)

Є 4000,-

Algemene informatie zendingscommissie (Centrum-Oost en West):

In 1998 had de Hervormde gemeente Leerdam een gezamenlijke hervormde zendingscommissie, welke als orgaan van bijstand was verbonden met de Centrale Kerkenraad (CK) waarin de 3 wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn. Omdat wijkgemeente Noord voor deze manier van werken geen dispensatie meer wilde aanvragen, was een zendingscommissie onder de CK niet meer mogelijk en moest elke wijkgemeente een eigen zendingscommissie oprichten, als orgaan van bijstand voor de betreffende wijkkerkenraad.
Naar aanleiding hiervan, is in overleg met alle betrokkenen besloten, om niet voor iedere wijk een aparte commissie op te starten, maar voor beide wijken een gezamenlijke commissie te vormen, waarin een evenredige vertegenwoordiging van beide wijken zitting heeft. De zendingscommissie is verantwoording verschuldigd aan de respectievelijke wijkkerkenraden.

De zendingscommissie bestaat uit 8 leden, van elke wijk 4 personen. Twee leden zijn als ambtsdrager (of vertegenwoordiger) namens de desbetreffende wijkkerkenraad afgevaardigd. De leden worden door de respectievelijke wijkkerkenraden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn maximaal voor 2 perioden herkiesbaar. De commissie mag zelf, binnen de gestelde hoofdtaak, de taak- en functieverdeling bepalen.

Huidige bezetting commissie:

Voorzitter : Jannemiek de Jong
Secretaris : Boudewijn den Braber (C-O)
Penningmeester : Rika de With- Alting (C-O) Algemeen adjunct : Vacature

Leden:
Centrum-Oost : Jolanda Hoencamp- Bogerd en Pieter de Jong
West : Nel Haag- de With, Jannemiek de Jong- Jakobs

Hoofdtaak:

De hoofdtaak van de zendingscommissie Centrum - Oost en West is de verwerkelijking van de zendingsopdracht als omschreven in Ordinantie 4-6 van de kerkorde en met name het voorlichten van de leden van de gemeente over het zendingswerk. Deze opdrachtformulering geldt zolang de Hervormde kerkorde in de PKN van toepassing is.
De zendingscommissie tracht haar doel te bereiken door het verrichten van onder andere de volgende activiteiten:

 • Organiseren van zendingsavonden (georganiseerd met de catechisanten 14 januari 2013)
 • Contacten met mensen die werken op het zendingsveld.

 • Harriëtte Smit: werkzaam in Bordeaux (Frankrijk).
 • Fam. Mostert, terug gekomen in 2012: bewogen met de mensen in Kenia (thuisfrontcommissie).
 • Publiceren over het zendingswerk en de activiteiten van de commissie in de kerkbode.
 • Tellen en afdragen van zendingscollecten en zendingsbussen.
 • Verkoop dagboek "Een handvol koren" (2013).
 • Inzamelen van postzegels en ansichtkaarten (hal kerkelijke gebouwen).
 • Onderhouden contacten met de GZB.
 • Stimuleren bezoek GZB - dag (31 augustus 2013.
 • Voortgang bespreken.
 • Het werven van leden voor de GZB (Alle Volken).

"Zending" is een belangrijk onderdeel van de kerken die op een of andere manier werken voor een Zendingsgenootschap. Wij, als zendingscommissie werken voor de GZB. Dit is zoals u wel zult weten de Gereformeerde Zending Bond binnen de hervormde kerk in de PKN.
De GZB wil mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie. Uitgangspunt is de opdracht van Jezus Christus: "Gaat dan heen, onderwijst al de volken, hen dopende in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb". (Mattheüs 28 vers 19)

Zending in een veranderende wereld:

zending-in-veranderende-wereldDe GZB heeft een nieuw logo en een andere slogan. En dat is niet zonder reden. De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Mensen vliegen de hele wereld over en de mogelijkheden om online contacten te onderhouden zijn bijna onuitputtelijk.
Ook de kerkelijke wereldkaart verandert. Woonden 100 jaar geleden de meeste christenen
nog in het Westen, nu woont bijna twee derde van alle christenen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In veel landen is sprake van een levende en groeiende kerk, in Nederland hebben veel kerken te kampen met een teruglopend ledenaantal. We komen dan ook steeds vaker Afrikaanse zendelingen tegen die een roeping voor Nederland hebben!
Wereldwijde roeping
Deze veranderingen hebben ook gevolgen voor onze visie op het zendingswerk. Was zending bij het ontstaan van de GZB vooral een zaak van hier naar daar, van het 'christelijke' Westen naar het 'heidense' Zuiden, nu is het veel meer een gezamenlijke roeping van de christelijke gemeenten wereldwijd.

Gemeenten verbinden:

Als kerken wereldwijd hebben we elkaar steeds meer nodig. Het is belangrijk om elkaar toe te rusten, te bemoedigen en te versterken bij het uitvoeren van onze roeping. Daarom zet de GZB zich in om kerken en gemeenten wereldwijd met elkaar te verbinden. Het uitzenden van zendingswerkers is daar een belangrijk onderdeel van. Maar het is vooral onze droom dat alle gemeenten uit de kerken waarmee wij verbonden zijn zich betrokken weten bij zending. Zodat bij allen, jong en oud, het verlangen groeit om de Heere Jezus te volgen en anderen deelgenoot te maken van de liefde van Christus die mensen met God en met elkaar verbindt.
Ondersteuning
Zending is een roeping van de kerk. De GZB wil hierbij ondersteunen. Wij bieden o.a. zendingsprojecten, uitzendingen, jongerenreizen en een deelgenotenprogramma. Bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Bel (0343) 51 24 44.GZB:

Vertel het de wereld

gzb-logo